2 januari 2017

Nieuwsbrief PvdA Bloemendaal, augustus 2016

Nieuwsbrief PvdA Bloemendaal, augustus 2016

Sinds de verkiezingen van 2014 bezet de PvdA (slechts) 1 zetel in de gemeenteraad van Bloemendaal.  Wij maken geen onderdeel uit van de coalitie van VVD, D66 en Groenlinks. Wij voeren oppositie tegen een collegeakkoord dat wij destijds ‘a-sociaal’ hebben genoemd, maar doen dat op constructieve wijze en door waar mogelijk samen te werken met andere partijen. Wij nemen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid.

In deze nieuwsbrief geven wij aan op welke wijze wij voor u gestreden hebben de afgelopen 2 jaar en hoe wij daarmee door zullen gaan.

Bibliotheek

De voorgenomen bezuiniging op de openbare bibliotheek in Bloemendaal is mede door onze inzet van de baan. De PvdA is van mening dat bibliotheken meer en meer centra van kennis zijn en ook ontmoetingsplaatsen voor opleidingen (taalcursussen bv) en zorgfuncties kunnen zijn. Daarom moeten ze behouden blijven en niet de nek worden omgedraaid.

Sociale woningbouw

In Bloemendaal is een enorme achterstand ontstaan van betaalbare woningen voor starters, één en tweepersoonshuishoudens en (alleenstaande) ouderen. De vraag neemt tegelijkertijd toe, zeker met de komst van  statushouders die tijdelijk op Dennenheuvel worden ondergebracht. Het College heeft echter een greep uit de kas gedaan die bedoeld was voor sociale woningbouw. De PvdA grijpt elke mogelijkheid aan om toch betaalbare woningen in Bloemendaal gerealiseerd te krijgen. Vooral op ons aandringen gaat het College nu op zoek naar geschikte locaties.

Sociaal domein

Sinds januari 2015 is Bloemendaal verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de WMO. De PvdA heeft met succes bepleit hiervoor extra middelen in reserve te houden om deze taak, die gepaard ging met een bezuiniging, toch zo uit te voeren dat mensen niet gekort worden op noodzakelijke zorg. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet. We zitten er in Bloemendaal bovenop. Helaas zijn nog steeds niet alle gegevens bekend en hebben wij gevraagd of er ook in Bloemendaal mensen gekort zijn op de zorg. Mocht dat blijken dan sturen wij aan op herstel.

Vluchtelingen

De PvdA heeft met succes bepleit dat ook Bloemendaal haar verantwoordelijkheid neemt om vluchtelingen op te vangen. Er worden de komende tijd ca. 160 statushouders ondergebracht. Aanvankelijk leidde dit tot scherpe reacties waarbij vooral angst de overhand had. Wij hadden een plan voorbereid om de discussie om te buigen naar hoe we het beste kunnen zorgen dat deze nieuwe inwoners goed kunnen integreren. We hebben gelukkig dat plan niet hoeven inbrengen want de situatie is inmiddels gekanteld en het is nu hartverwarmend om te zien hoeveel Bloemendalers zich vrijwillig inzetten om deze mensen een plek in de samenleving te geven.

Vitaliteit Vogelenzang

PvdA heeft met CDA samen initiatief genomen om de vitaliteit van Vogelenzang te versterken. Deze kern heeft te maken met veroudering en leegloop van functies. Door intensieve betrokkenheid van vele inwoners is het gelukt om bij het College af te dwingen om een plan uit te werken waarmee daadwerkelijk de vitaliteit wordt versterkt.

Oldenhove

Dit zorgcentrum voor zware zorg staat momenteel leeg. De plannen voor nieuwbouw door eigenaar St. Jacob zijn steeds getraineerd door diverse politieke partijen. De PvdA heeft opgeroepen tot het nemen van verantwoordelijkheid. Het College dient positie in te nemen i.p.v. afwachtend te zijn en er moeten met spoed weer woningen met zorgfuncties in Overveen terugkomen.

Financieel beheer

De PvdA dringt continu aan op zorgvuldig beheer van de kas. Onnodige prestigeprojecten als het nieuwe gemeentehuis, dat nota bene alweer verbouwd moet worden, hebben de financiële middelen voor jaren behoorlijk onder druk gezet. Om te voorkomen dat er verder bezuinigd moet worden op maatschappelijke functies en instanties die zich inzetten voor de samenleving sturen wij met succes aan op realisme en geen nieuwe onnodige uitgaven. Wij zien er ook scherp op toe dat de beloofde bezuiniging op de gemeentelijke huisvesting a.g.v. het nieuwe gemeentehuis ook daadwerkelijk wordt geëffectueerd. Investeringen in scholen en sportvoorzieningen steunen wij in principe altijd omdat onderwijs en sport voor de PvdA van groot belang zijn.

Brandveiligheid

Sinds 2014 is er een aantal ernstige branden ontstaan in Bloemendaal die niet adequaat geblust konden worden. Mede met andere partijen heeft de PvdA aangedrongen op een verbeterplan. De VRK (Veiligheidsregio Kennemerland) gaat op ons aandringen nu over tot de aanschaf van extra bluswagens.

Bouwplannen en grondzaken

Bouwen en bouwplannen mogelijk maken leidt ook in Bloemendaal vaak tot stevige discussies. De meeste politieke partijen zijn in Bloemendaal erg behoudend. Voor de PvdA staat het behoud van onze prachtige natuur- en groengebieden voorop, alsmede de ruimtelijke kwaliteit, maar daarbinnen zien wij wel mogelijkheden om te vernieuwen of te verdichten. Het laatste vooral rond de kernen om zo het voorzieningenniveau in stand te kunnen houden.

Oranjecomite Overveen

De PvdA heeft met succes bij het College bepleit om het Oranjecomite Overveen te helpen om tot betere afspraken te komen met de ondernemers in het dorp om zo de zeer succesvolle jaarlijkse Koningsdag te kunnen blijven organiseren. Ook dit is van belang voor de vitaliteit van de kern.

Onze houding in de gemeenteraad

Het is in deze periode zeer onrustig in het gemeentebestuur. Er zijn Wethouders en Burgemeesters opgestapt en de raadsvergaderingen kenmerken zich vaak als onbehoorlijk. De PvdA ergert zich daar – net als u –  groen en geel aan. Een aantal politieke partijen is meer met zichzelf en met elkaar bezig dan met u. Wij schamen ons voor de onfatsoenlijke debatten in de raad en nemen daar afstand van. De PvdA is strijdlustig maar wij zullen dat altijd doen met respect en overtuiging. Wij zoeken coalities waar die nodig zijn om voor onze punten een meerderheid te krijgen en zitten niet dogmatisch in een vaste samenwerking.

Namens de fractie,

Henk Schell (voorzitter, hal.schell@quicknet.nl)

Aty de Groot (pvdadegroot@kpnmail.nl)

Harold Koster (kosterdeboo@online.nl)

www.bloemendaal.pvda.nl