8 december 2014

Nieuwsbrief nr. 1 – November 2014

PVDA Bloemendaal

Nieuwsbrief nr. 1 – November 2014

__________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief

Om leden en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden over wat in de gemeente op politiek vlak gebeurt, brengen we  een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit met nieuws uit de fractie. Uw reacties  horen wij graag.

Mocht u deze nieuwsbrief niet willen ontvangen dan kunt u eenvoudig met “beantwoorden” de afzender dit laten weten en wordt uw naam uit het bestand verwijderd.

_________________________________________________________________________________

Van de voorzitter

Als tamelijk recent aangetreden bestuur zijn we er gelukkig mee dat deze eerste Nieuwsbrief kan worden aangeboden aan onze achterban. Het is een coproductie van bestuur en fractie, primair bedoeld als informatiemiddel. Politiek is een zaak van visie, standpunten en communicatie.

Tja, wat is achterban? Onlangs bleek nog weer eens schrijnend dat het begrip achterban meervoudig kan worden uitgelegd, toen twee “Turkse” leden van onze Tweede Kamerfractie weggestuurd werden c.q. zelf opstapten. Hoewel van een afstand waarnemend hoe de selectieprocedure voor onze Tweede Kamerleden verloopt – ik dacht altijd vrij “strak” en zorgvuldig – bleek dat er wel wat zorgvuldiger had moeten worden gecommuniceerd over wie verondersteld wordt de achterban van de Partij van de Arbeid te zijn. Mijns inziens zeer ten onrechte: ongeacht de herkomst allen die zich baseren op of zich verwant voelen met het sociaaldemocratisch gedachtengoed. Om Frits Roemers nog maar eens aan te halen: Met het sociaaldemocratisch gedachtengoed is niets mis, integendeel! Deze nieuwsbrief is voor het bestuur een perfect communicatiemiddel om informatie door te spelen naar onze leden en geïnteresseerden in onze visie en standpunten over actuele ontwikkelingen in de gemeente Bloemendaal. Een gemeente die er is voor alle inwoners, ongeacht afkomst, inkomen, opleiding etc. Dat proberen we bij alle onderwerpen over het voetlicht te brengen. We nodigen iedereen graag uit met ons mee te denken en mee te discussiëren.

Berichten uit de begrotingsbehandeling

College maakt sociale  woningbouw moeilijker.

In de laatste week van oktober werd de begroting 2015 in de gemeenteraad behandeld.  Een belangrijk punt voor de PvdA was de voorgestelde beëindiging van het Fonds Sociale Woningbouw. Voorstel was dit  fonds nu met 1 miljoen euro te korten en het uiteindelijk op te heffen en over te hevelen naar de algemene middelen.  Het geld in het fonds was bedoeld om onrendabele kosten van woningbouwprojecten op te vangen en sociale woningbouw daarmee in bouwprojecten mogelijk te maken. Daarvoor werd een bedrag per woning beschikbaar gesteld.

Een poging van PvdA, LB, HvB en CDA om hier een stokje voor te steken haalde het niet. De realiteit van een uitspraak van een VVD-kandidaat bij de eerdere verkiezingen wordt weer onderstreept: ”Onze kinderen komen hier pas weer wonen wanneer ze zich dat kunnen veroorloven. Daarvoor kunnen ze prima in Purmerend terecht.” Dat is voor die kinderen vervelend, maar ook voor al die mensen die geen uitzicht hebben op een verhoging van de inkomsten in de toekomst. Die zullen nooit in onze mooie gemeente kunnen wonen.

De gymzaal blijft op de agenda

Het uitgangspunt dat iedere school een gymzaal tot haar beschikking moet hebben is algemeen onderschreven. Dit geldt op dit moment  voor  de Hartenlustmavo  en  de Josephschool. Daarnaast heeft de PvdA in de begrotingsbehandeling naar voren gebracht dat alleen het hebben van een gymzaal niet voldoende is. Ook een adequate gymzaal is hierbij van belang.  En dit is jammer genoeg voor veel scholen in onze gemeente een probleem. Voorbeelden zijn de Theresiaschool en de Julianaschool. Het “Landje van Van Riessen” werd in 2008 door de gemeente aangekocht en in 2013 bestemd voor de bouw van een gymzaal voor de Hartenlustschool en de Josephschool. Bezwaar van omwonenden bij de Raad van State deden dit besluit  vertragen. Eerst moest aangetoond worden dat het vestigen van een gymzaal geen verkeerstechnische problemen zou veroorzaken. De PvdA heeft aangegeven, mede gelet op de kosten van aankoop van het Landje van Van Riessen, dat indien afgezien zou worden van een gymzaal de voorkeur zou moeten worden gegeven aan de bouw van een flat vergelijkbaar met de flat aan de overkant. Dit geeft een rustig beeld in het gebied en zou bovendien de financiële schade van de gemeente door de grote investering in de aankoop van het Landje van Van Riessen  opvangen.

Bij de begrotingsbehandeling heeft  de PvdA dus wederom aangedrongen op de bouw van een gymzaal voor de twee eerstgenoemde scholen . Wethouder Botter hield echter zijn kruit droog en gaf aan als zoveelste wethouder eerst te gaan  studeren op een oplossing. Met andere woorden: de beslissing gaat nog even de lange baan op.

De korting op de bibliotheek is uitgesteld

In de begroting 2015 had het College een korting aangekondigd van 100.000 euro op de bibliotheek van Bloemendaal. Dit is de eerste operationalisering van het voornemen uit het coalitie akkoord met die strekking. De korting stond aangekondigd vanaf 2016, waarbij dan eerst in 2015 een plan zou worden gemaakt voor de toekomst van de bibliotheek. Los van deze forse korting (meer dan 25% van de jaarlijkse subsidie!) is het natuurlijk een idiote volgorde om nu al een bedrag op te nemen terwijl het plan nog gemaakt en vastgesteld moet worden. Vandaar dat wij uiteindelijk, na stevige discussies in de commissie en de raad, op initiatief van   PvdA, CDA, LB en HvB een wijziging in de begroting hebben kunnen realiseren waarin de korting voor 2015 als PM-post is opgenomen.   In 2015 moet eerste een discussie gevoerd worden tussen college, raad en bibliotheek over de gewenste eindsituatie van de bibliotheek. Pas dan kan een eventuele bezuiniging bepaald worden.

Ruimte

Brouwerskolk

De visie op het Brouwerskolkgebied is na stevig aandringen van onder andere de PvdA gewijzigd. Met name is een forse uitbreiding van het gebouwde areaal pal naast de bestaande woningen in het gebied terug gedraaid. Omwonenden hebben aangegeven blij te zijn met het gewijzigde plan. We hebben daarna ingestemd met dit plan.

Park Vogelenzang / In Geest terrein

Het terrein van de GGZ In Geest gaat op de schop. Alhoewel hoofdgebouw, kerk  en een  paar paviljoens de monumentenstatus hebben, wordt voor het gebied tussen de nu bewoonde paviljoens en de flats aan de Groot Hoefbladlaan een ontwikkelplan door de eigenaar, de stichting In Geest, voorbereid.

In de loop van dit politieke jaar komt dit plan in de vorm van een stedenbouwkundig Programma van Eisen in de raad. Daarna is er nog een lange procedure te gaan.

Marinehospitaalterrein

Na jarenlang touwtrekken over het inrichtingsplan is nu eindelijk de fase van het ontwerpbestemmingsplan aangebroken. Voor ons als PvdA fractie is steeds belangrijk geweest dat sociale huurwoningen deel uitmaken van het plan. En dat is het geval. Opmerkelijk is wel dat het college nu voor de tweede maal een gelijke bijdrage uit het (op dit moment nog bestaande) Fonds Sociale Woningbouw haalt; eind 2004 is dat namelijk met dezelfde doelstelling ook al gebeurd.  Dit was echter diep weggezakt in het ambtelijke en bestuurlijke geheugen. De raad heeft aangegeven hier nader over te willen worden geïnformeerd. Vooralsnog is in ieder geval het bedrag toegewezen.

Hoofdgebouw Park Brederode

Zoals bekend ligt het gebouw er nog steeds desolaat en vervallen bij en vormt waarschijnlijk een der hoofdpijnprojecten van AM, voorheen BAM. Realisering van de beoogde woningen lijkt verder weg dan ooit. Ondertussen is er diverse keren sprake geweest van vandalisme met brandstichting.  Een horrorscenario voor Bloemendaal noord, een brandend gebouw vol asbest. Bestuursdwang was nodig om AM te bewegen tot een betere beveiliging en het asbestvrij maken. Het werk is inmiddels begonnen.

Verkeer en vervoer

Duinpolderweg

Na maatschappelijke druk wordt het volledige MER onderzoek op dit moment over gedaan, inclusief het verzamelen van de daarvoor benodigde gegevens. Begin 2015 wordt de rapportage verwacht, waarin de vijf voorkeurtracés tegen het licht worden gehouden. De provincies Noord-Holland en Zuid-Holland nemen vervolgens de beslissing, na consultering van de betrokken gemeenten.

In het kader van de ontwikkeling van de westflank van de Haarlemmermeer op het gebied van woningbouw, groen en watersystemen heeft GS Noord Holland 41,5 miljoen eind oktober jl. uit de voormalige FES-gelden., beschikbaar gesteld. Dit onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten. De ontwikkeling is door de gemeente beschreven in het plan “Parels aan de Ringvaart”: de doorontwikkeling van 4 dorpen in de westflank.

Een deel van dat geld  gaat naar de verbetering van het regionale hoofdwegennet in en rond Haarlemmermeer met een impuls van € 21 miljoen onder voorwaarde dat de gemeente daar zelf ook € 10 miljoen aan toevoegt. Op het moment dat besloten wordt tot aanleg van de Duinpolderweg kan het geld daarvoor ingezet worden.

Openbaar busvervoer

Het busvervoer, dat we op dit moment in Bloemendaal gewend zijn, loopt nog tot en met 31 december 2015, maar de voorbereidingen op de tien jaren daarna, zijn al in volle gang. Dit jaar is voor ons gebied (Haarlem-IJmond) het Programma van Eisen vastgesteld voor de nieuwe vervoersconcessie. Op aandrang van de PvdA zijn de dorpsraden van Vogelenzang en Bennebroek daarbij betrokken. Ook instellingen als De Tiltenberg en Huis te Bennebroek hebben zienswijzen ingediend. Daarnaast hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van in onze gemeente wonende deskundige op dit terrein, die met waardevolle opmerkingen is gekomen. Het gaat niet alleen om het vervullen van al langer bestaande wensen, maar ook om het behoud van het huidige net, inclusief de provinciegrens -overschrijdende lijnen. Op dit moment loopt de aanbesteding. De winnende maatschappij gaat vervolgens aan de slag met de dienstregeling. Het is zaak om ook daar bovenop te zitten, zodat we voor onze regio wat slagen kunnen binnenhalen.

Zorg-Welzijn-Sociaal

Jeugdzorg WMO

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de Wmo, met name ouderenzorg, de Jeugdzorg en de Participatiewet: mensen met een beperking, voor wie het moeilijk is passend werk te vinden. De gemeente Bloemendaal werkt voor de uitvoering van deze taken al geruime tijd samen met Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Voor de PvdA-fractie is het van groot belang, dat we goed zicht hebben hoe de inwoners van Bloemendaal antwoord krijgen op hun vragen, hoe er in hun zorgbehoefte wordt voorzien en hoe er met eventuele klachten wordt omgegaan.

Het nieuwe landelijke beleid is erop gericht dat mensen meer zelf en/of met hulp van familie, buren en anderen doen. Dat beleid is ook terug te vinden in de Bloemendaalse Beleidsnota Sociaal Domein. De PvdA volgt de uitvoering van dit beleid nauwkeurig en vraagt ook met regelmaat aandacht voor algemene voorzieningen in de dorpskernen. Daarmee hebben de inwoners voorzieningen dichtbij en wordt ook de sociale cohesie bevorderd.

Bij de kadernota is bepaald dat er een egalisatiereserve Sociaal Domein wordt ingesteld. Die zou gevuld worden uit het overschot (indien aanwezig) 2014. Omdat de PvdA dit een te vrijblijvende “opmerking” vond is tijdens de behandeling van de begroting 2015 getracht via een amendement alvast een bedrag te reserveren voor de vorming van een buffer van dit sociaal domein. Dit amendement, dat samen met CDA en LB werd ingediend, heeft het 30 oktober jl. net niet gehaald. Dus zullen we daar nu bij de behandeling van de jaarrekening 2014 (definitieve besluitvorming mei 2015) voor moeten zorgen.