23 december 2014

Zorg-Welzijn-Sociaal

Jeugdzorg WMO

Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de Wmo, met name ouderenzorg, de Jeugdzorg en de Participatiewet: mensen met een beperking, voor wie het moeilijk is passend werk te vinden. De gemeente Bloemendaal werkt voor de uitvoering van deze taken al geruime tijd samen met Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Voor de PvdA-fractie is het van groot belang, dat we goed zicht hebben hoe de inwoners van Bloemendaal antwoord krijgen op hun vragen, hoe er in hun zorgbehoefte wordt voorzien en hoe er met eventuele klachten wordt omgegaan.

Het nieuwe landelijke beleid is erop gericht dat mensen meer zelf en/of met hulp van familie, buren en anderen doen. Dat beleid is ook terug te vinden in de Bloemendaalse Beleidsnota Sociaal Domein. De PvdA volgt de uitvoering van dit beleid nauwkeurig en vraagt ook met regelmaat aandacht voor algemene voorzieningen in de dorpskernen. Daarmee hebben de inwoners voorzieningen dichtbij en wordt ook de sociale cohesie bevorderd.

Bij de kadernota is bepaald dat er een egalisatiereserve Sociaal Domein wordt ingesteld. Die zou gevuld worden uit het overschot (indien aanwezig) 2014. Omdat de PvdA dit een te vrijblijvende “opmerking” vond is tijdens de behandeling van de begroting 2015 getracht via een amendement alvast een bedrag te reserveren voor de vorming van een buffer van dit sociaal domein. Dit amendement, dat samen met CDA en LB werd ingediend, heeft het 30 oktober jl. net niet gehaald. Dus zullen we daar nu bij de behandeling van de jaarrekening 2014 (definitieve besluitvorming mei 2015) voor moeten zorgen.