Door Henk Schell op 1 september 2013

Verslag van de bijeenkomst Fractie+ PvdA Bloemendaal, 4 maart 2013

Bijeenkomst: Fractie + PvdA Bloemendaal
Datum: 4 maart 2013
Notulen: Henk Schell
Volgend overleg: 22 april 2013

1. Regionale samenwerking fracties

Thera Wolf doet verslag van een bijeenkomst, gehouden op initiatief van de Haarlemse PvdA fractie, met de bedoeling de behoefte aan regionale samenwerking te verkennen. Naast Bloemendaal en Haarlem waren de fracties van Zandvoort, Spaarnwoude/Haarlemmerliede, Heemstede en Haarlemmermeer vertegenwoordigd. Besproken zijn regionale onderwerpen als Duinpolderweg, Paswerk, Regionaal Mobiliteitsfonds en bestuurlijke herindeling in de regio. Naar aanleiding van dit punt wordt de vraag opgeworpen welke ruimte er voor de gemeenten is in het sociale domein. Is er een tegenstelling tussen het landelijk beleid en de mogelijkheden van de gemeenten? Samen met de andere gemeentefracties zou een offensieve houding moeten worden aangenomen. Uiteindelijk is er dan wel het dilemma of je als gemeente bereid bent meer uit te geven dan er van het rijk binnen komt.

2. Wenselijkheid van een fusie met regiogemeenten

Het beleid van de rijksoverheid is bekend. De aanwezigen zijn van mening dat bij het herindelingsdossier het functionaliteitsprincipe richtinggevend moet zijn. Bij een schaalvergroting zou de dorpskernensynergie een belangrijk item moeten vormen. De gang van zaken in de gemeenteraad zou zich daaraan moeten aanpassen, bijvoorbeeld door te vergaderen op de locatie in de gemeente, waarop een bepaald belangrijk agendapunt betrekking heeft. De gemeentelijke organisatie zou zich meer dan nu moeten richten op maatwerk, in daarvoor in aanmerking komende domeinen als zorg, onderwijs, ruimtelijke ordening, maatschappelijk/cultureel. Concreet zou een fusie met Heemstede en Zandvoort moeten worden verkend.

3. Thema’s voor het verkiezingsprogramma

De volgende algemene thema’s worden door de aanwezigen genoemd.

  • Sociale domein
  • Dorpskernenbeleid in relatie tot gemeentelijke schaalvergroting
  • Gemeentehuis
  • Ontwikkeling Vogelenzang NO
  • Sociale woningbouw in gemengde planvorming
  • Overlast door het Zandvoortse circuit
  • Uitbreiding gemeentelijk “belastinggebied”
  • Verkeer: onnuttige verkeersdrempels en verkeersborden.

13 maart 2013

Henk Schell

Henk Schell

Graag ga ik voor een derde periode, deze keer als lijsttrekker. Want het raadswerk blijft voor mij boeiend, uitdagend en leerzaam. Onze slogan: “Bloemendaal is voor iedereen!”, is mij uit het hart gegrepen. Daarvoor zet ik me in. Werkervaring Na een korte loopbaan als gemeenteambtenaar heb ik de opleiding gevolgd tot psychiatrisch verpleegkundige. Als zodanig

Meer over Henk Schell