5 januari 2017

Uitnodiging fractieoverleg 9 januari 2017

Beste partijgenoten,

Bij deze start van het nieuwe jaar wensen wij u allereerst een gelukkig en succesvol 2017 toe. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor onszelf. Met z’n drieën gaan we er ook dit jaar weer voor om de standpunten van de PvdA in de Bloemendaalse gemeenteraad naar voren te brengen en daarvoor een meerderheid te vinden. Daarvoor werken we graag samen met alle fracties, maar voeren we zo nodig ook een heldere oppositie.

Met genoegen nodig ik u weer uit voor ons fractieoverleg van 9 januari, aanvang 20.00 uur in vergaderruimte Bloemenheuvel. Bij die gelegenheid wil de fractie in ieder geval overleggen over het gewenste profiel van de in de loop van dit jaar te benoemen burgemeester. De raad zal dit profiel in februari vaststellen en tijdens een extra raadsvergadering overhandigen aan de Commissaris des Konings.

Op de agenda van de commissie Grondgebied staat het bouwplan Bloemendaalseweg 166 (Kweekduin, Overveen) op de agenda, en de vaststelling van het stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang (voormalig GGZ Ingeestterrein in Bennebroek). De commissie Samenleving bespreekt het (kritische) rapport van de Rekenkamercommissie over de Jeugdzorg. Verder staat op de agenda de instemming met de regeling waarbij de opvang van daklozen voortaan lokaal zal worden georganiseerd. Tot slot zal deze commissie – op ons initiatief – een discussie voeren over het strand. De activiteiten in de strandtenten nemen namelijk dermate in omvang toe dat dit gevolgen heeft voor de openbare orde, maar ook voor de beleving van het Bloemendaalse strand. Op de agenda van de commissie Bestuur & Middelen staat een aantal financieel-technische punten zoals de nota reserves en voorzieningen, het protocol voor de accountantscontrole en overheveling van budgetten van 2016 naar het huidige boekjaar. Meer beleidsmatig zal er worden gesproken over een versterkte samenwerking tussen gemeenten die deel uitmaken van de Metropoolregio Amsterdam en wordt het nieuwe begraafplaatsenbeleid vastgesteld. Alle stukken vindt u op de website van de gemeenteraad (gemeenteraad.bloemendaal.nl).

Als u voor de eerste keer komt en nog niet wegwijs bent in het gemeentehuis is het handig om mij van te voren even te bellen: 06 24611953.

Met een hartelijke groet, mede namens Aty de Groot en Harold Koster,

Henk Schell,

fractievoorzitter.