3 februari 2015

PvdA Bloemendaal steunt klagers over dienstverlening Viva groep

In de raadsvergadering van 29 januari zijn twee moties aangenomen op het terrein van zorg, werk en inkomen (het zogenoemde sociaal domein). Sinds 1 januari 2015 is de gemeente voor dit domein verantwoordelijk. Daartoe heeft Bloemendaal, samen met Heemstede en Haarlemmerliede Spaarnwoude contracten afgesloten met aanbieders van zorg/ondersteuning. Een van die aanbieders is de Viva Groep en over hun handelswijze zijn veel klachten binnengekomen, die ook in het Haarlems Dagblad uitgebreid aandacht hebben gekregen.
De betrokken gemeenten, plus de gemeente Haarlem, hebben die klachten serieus genomen en zijn al snel met Viva om de tafel gaan zitten.
Omdat de PvdA-fractieleden zelf ook klachten hadden gehoord van mensen die zich slecht behandeld voelden, diende de PvdA een motie in waarmee de wethouder werd opgeroepen een krachtig standpunt in te nemen.
De raad deelde in meerderheid deze mening, waardoor de wethouder met extra steun van de Bloemendaalse gemeenteraad aan de besprekingen met Viva kan deelnemen.

PvdA Bloemendaal spant zich in voor betere informatie door gemeente

De tweede motie, ook van toepassing op het sociaal domein, was het gevolg van een uitgebreide bespreking van het communicatieplan, dat het college begin dit jaar aan de raadscommissie Samenleving voorlegde. De PvdA stelde kritische vragen, omdat er grote twijfels zijn over de manier waarop met name individuele burgers worden geïnformeerd over de gevolgen van alle veranderingen voor hun persoonlijke situatie. VVD en D66 steunden de kritiek en dat leidde tot een gezamenlijke motie, waarin de VVD het voortouw nam. De motie dringt er bij het college op aan te zorgen voor een duidelijk informatiepunt bij de gemeente, waar inwoners van Bloemendaal terecht kunnen met hun vragen en ongenoegen.  Daarmee biedt de gemeente niet alleen een vraagbaak, maar krijgt zij ook inzicht in de informatiebehoefte van de inwoners.
De wethouder reageerde positief op de motie, die in grote meerderheid werd aangenomen.