1 februari 2017

Fractievergadering Maandag 6 Februari 2017

Aanstaande maandag, 20.00 uur, overlegt de fractie over de agenda’s van de commissies Grondgebied, Samenleving en Bestuur & Middelen. Zoals gebruikelijk zetelen wij in ruimte Bloemenheuvel. Voor dit overleg nodigen wij u weer van harte uit.

De onderwerpen zijn divers van aard:

  • toetreding tot de Omgevingsdienst Rijnmond
  • bouwplannen op Landgoed De Hartekamp in Heemstede
  • aanschaf van een strandambulance
  • aanbestedingstrategie in het Sociaal Domein
  • vaststellen van de Handleiding Geheimhouding voor raadsleden
  • en tot slot een pakket van zes moties die allemaal gaan over particulier vuurwerk rond de jaarwisseling. Centrale discussie hierin is of dit vuurwerk verboden, dan wel gereguleerd zou moeten worden. De raad van januari koos er in meerderheid voor om deze moties ter plekke niet in stemming te brengen maar eerst voor advies door te verwijzen naar de raadscommissie Bestuur & Middelen.

Deze week wordt de tijdens een bijeenkomst van raadsleden, duocommissieleden en leden van het college de laatste hand gelegd aan het profiel van de burgemeester. Op de extra raadsvergadering van 15 februari zal dit worden aangeboden aan de Commissaris des Konings, waarna de vacature officieel zal worden opengesteld voor belangstellenden. Eind mei halen de leden van de Vertrouwenscommissie de door de commissaris geselecteerde kandidaten op, waarna gedurende de maand juni de gesprekken zullen worden gevoerd. Begin juli zal de raad dan in beslotenheid de voordracht vaststellen, bestaande uit de volgorde van twee kandidaten. Nadat de definitieve kandidaat bekend wordt gemaakt is de benoeming voorzien begin september en kan de beëdiging en installatie-raad plaatsvinden op 6 september. Dit is overigens het meest krappe tijdspad, waarin alles soepel verloopt en zich geen belemmeringen voordoen.

In navolging van de gemeenteraad van Haarlem is op dit moment een motie in voorbereiding, bedoeld als steun aan de redactie van het Haarlems Dagblad om de regionale pers in Zuid-Kennemerland niet teloor te laten gaan. Naar verwachting kan deze motie door alle fracties gezamenlijk worden voorgelegd.

Als u nooit eerder bij ons fractieoverleg aanwezig bent geweest is het handig om mij tevoren even te bellen: 06 24611953, of mij rechtstreeks te mailen: hal.schell@quicknet.nl.

Vriendelijke groeten, mede namens Aty de Groot en Harold Koster,

Henk Schell, fractievoorzitter.