21 december 2017

BLOEMENDAAL IS VOOR IEDEREEN!

BLOEMENDAAL IS VOOR IEDEREEN!

Speerpunten PvdA Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Voordat u verder leest…

De PvdA is in de gemeente Bloemendaal bekend als de partij die zich richt op  het welzijn van de totale bevolking. Door de landelijke ontwikkeling van de PvdA heeft de fractie in de huidige gemeenteraad nu slechts één zetel.  De fractie volgt het college kritisch en trekt zo nodig fel van leer, maar is ook bereid om samen te werken. Centraal blijft namelijk staan dat de gemeente bestuurd moet worden. Op dat punt verschilt de PvdA fractie van andere oppositiepartijen, die meer de nadruk leggen op de politieke strijd en de discussie dan op een optimaal resultaat voor Bloemendaal. De PvdA is hard nodig voor de balans in de Bloemendaalse politiek!

Ook heeft de PvdA oog voor de nieuwe verhoudingen van het gemeentebestuur en de bevolking. De tijd is voorbij dat alles van bovenaf geregeld kan worden. Zo is mede op ons initiatief het project “Vitaal Vogelenzang” van de grond getild. Inwoners hebben daar in grote getale hun schouders onder gezet. Ook is het college op ons aandringen op zoek gegaan naar nieuwe locaties voor sociale woningbouw. Dat onderwerp vinden wij van eminent belang. Lang niet iedereen kan zich in Bloemendaal een eigen huis permitteren. Maatschappelijke voorzieningen als de muziekschool, de bibliotheek, kinderopvang, dorphuis, het welzijn van ouderen e.d. krijgen van ons veel aandacht. Het zijn instellingen die voor iedereen beschikbaar moeten zijn.  Ook hebben wij ons hard gemaakt voor de opvang van statushouders in Dennenheuvel, die dankzij de ruimhartige vrijwillige inzet van onze inwoners tot een succes is geworden.

Dit is slechts een greep uit (veel) meer. De PvdA stelt zich in de raad steeds strijdlustig op, maar zullen dat altijd doen met respect voor de andere partijen, het college en de ambtenaren. Dat is volgens ons het wezen van de locale democratie. In de afgelopen vier jaar is het vaak mis gegaan. Dat mag in de komende periode niet meer gebeuren!

Een gemeente met inwoners die meedoen

Veel bewoners van onze gemeente zetten zich graag in voor de lokale samenleving. Bij belangrijke keuzes moeten de inwoners dan ook in een vroeg stadium worden betrokken. Dat kan door bijvoorbeeld hoorzittingen te houden waarin iedereen die dat wil zijn inbreng kan hebben en zich kan aanmelden om een actieve rol te spelen in het vervolg. We willen overleg waar het kan op locatie doen: dus in de kantine van een voetbalclub praten over sportvelden en in een ouderencentrum over dagbesteding. Daarnaast zien wij een belangrijke taak weggelegd voor de huisartsen en andere deskundigen in de zorg, vooral ten behoeve van de jeugd. Wat dit betreft moet de gemeente financieel stimuleren dat daarvoor deskundigheid aanwezig is in de praktijk zoals het is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het liefst georganiseerd op dorpskernniveau. De PvdA wil dat de gemeente meer samenwerkt met wat wordt genoemd het maatschappelijk middenveld, op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, buurtverenigingen en zo voort. Daarin schuilt namelijk de “maatschappelijke motor”.

Onderwijs: het beste voor de toekomst

Basisonderwijs hoort thuis in de eigen buurt, leerlingenaantallen mogen niet de enige norm zijn voor het in stand houden van een school. De gemeente moet zorgen dat schoolgebouwen voldoen aan de eisen van de tijd en dat de verkeersveiligheid rond de scholen gewaarborgd is. Vakonderwijs in gymnastiek en muziek is belangrijk in de persoonlijke vorming van de leerlingen, net zoals aandacht voor cultuur. Die cultuur is niet alleen te vinden in de musea, maar ook in de eigen omgeving. De gemeente moet voor deze onderwerpen een fonds, vormen om daaruit extra activiteiten te betalen.

Wonen voor iedereen

De PvdA wil meer betaalbare woningen, zowel voor huurders als voor (startende) kopers. Ook  jongeren en ouderen moeten in onze gemeente kunnen (blijven) wonen. Bloemendaal heeft wat dit betreft een achterstand in te lopen, die actief moet worden aangepakt in samenwerking met de corporaties. Die samenwerking moet beter, in het besef dat gezamenlijk optrekken leidt tot betere resultaten op het gebied van de volkshuisvesting. Dat kan een dure plicht betekenen voor de gemeente. Maar dat is geen reden om deze plicht te verzaken. Door financiële injecties van de gemeente kunnen lastige bouwprojecten toch tot stand komen.

Dorpen vitaal

De PvdA wil voor elk dorp een budget voor lokale maatregelen waarover bewoners zelf beslissen. Er moet ruimte zijn voor initiatieven, want daarin schuilt de kracht van een gemeenschap. Wat wij willen is een “open overheid”. De gemeente heeft daarin een ondersteunende rol en blijft verantwoordelijk voor een aantrekkelijke, veilige en goed onderhouden openbare ruimte. En vanzelfsprekend moet het project “Vitaal Vogelenzang” worden doorgezet. Met het oog op de toekomst is versterking van dorpskernen van essentieel belang.

Werk geeft plezier in het leven, zelfrespect en zelfstandigheid

De gemeente moet zich actief inzetten voor mensen die (tijdelijk) moeilijk aan een baan komen, en daarvoor actiever deelnemen aan netwerken van ondernemers. Ook moet er aandacht zijn voor startende ondernemers, zowel jong als oud. Waar nodig faciliteert de gemeente dit door (tijdelijk) leegstaande gebouwen voor dit doel beschikbaar te stellen.

Natuur, landschap en milieu

Ook Bloemendaal moet zijn best doen om in 2050 een duurzame economie te bereiken. De PvdA is voorstander van  oplaadpunten voor elektrische auto’s, scooters en fietsen. Bij bouwprojecten moet klimaatneutraliteit het uitgangspunt zijn, dit moet actief met de bouwer worden overlegd en in de vorm van subsidie mede mogelijk worden gemaakt. Het landschap om de dorpskernen is niet alleen iets om trots maar ook om zuinig op te zijn. De PvdA is niet tegen bebouwing in het landelijk gebied, maar die moet met zorg en respect voor de omgeving worden ingepast. Splitsing van villa’s moet mogelijk zijn, ook op landgoederen.  Mede daardoor kunnen deze in stand worden gehouden.  Bovendien voorziet dit in de veranderende én toenemende woonbehoefte van senioren. Bloemendaal aan Zee maakt deel uit van een veel groter deel van onze kust. Daarom moet het strandbeleid veel beter worden afgestemd met andere kustgemeenten, om te beginnen met Zandvoort.

Mobiliteit in en om Bloemendaal

De doorgaande wegen in onze uitgestrekte gemeente worden intensief gebruikt voor alle vormen van verkeer.  Dat zal altijd wel zo blijven en vrijwel zeker in de toekomst nog toenemen. Dat is vooral een probleem voor de omwonenden, die verkeersdruk dagelijks aan den lijve ondervinden. Het is daarom een recht van de omwonenden om in een heel vroeg stadium betrokken te worden bij een reconstructie van een weg of een verkeerspunt.

Goed bestuur vraagt een goede ambtelijke organisatie

Een terugtredende rijksoverheid legt een zwaardere druk op de ambtelijke gemeentelijke organisatie. Deze zal continue moeten investeren in kwaliteit en in sommige gevallen ook kwantiteit om aan de eisen te kunnen voldoen. In de afgelopen periode zijn de decentralisaties in het sociale domein afgerond, voor de nabije toekomst krijgen we te maken met de Omgevingswet. Dat is een nieuwe allesomvattende wet over bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Dit vergt een geheel andere benadering van vergunningenbeleid in de openbare ruimte dan nu nog het geval is. Voor de PvdA is goed bestuur en een daarop toegeruste  ambtelijke organisatie een punt van aanhoudende zorg. Op tal van terreinen wordt samengewerkt in de regio, hetgeen zeker nog meer zal gebeuren als wij iets niet alleen kunnen.  Een punt van aanhoudende zorg is echter ook de democratische controle door de gemeenteraad van de bestuurlijke en ambtelijke processen. Wanneer een ambtelijke fusie binnen de regio die controle herstelt, staat de PvdA daar voor open. Goede afspraken in de regio zijn nodig, met name met centrumgemeente Haarlem.

De achterban van de PvdA Bloemendaal

Voor de verkiezingen van de gemeenteraad heeft het bestuur van de PvdA Bloemendaal een groot aantal leden bereid gevonden om de toekomstige fractie te ondersteunen.  Dat geeft aan dat de leden niet alleen van mening zijn dat de PvdA in Bloemendaal een politieke rol moet blijven spelen zoals dat in het verleden steeds is gebeurd. Uit de samenstelling van de kandidatenlijst blijkt vooral dat ieder van hen nauw bij het Bloemendaalse leven betrokken is door wonen, werk en het vervullen van tal van maatschappelijke functies. En van daaruit bijdraagt aan het welzijn van de Bloemendaalse samenleving.