Door Henk Schell op 4 februari 2013

Verslag Fractie+ 4 februari 2013

BEKNOPT VERSLAG  “FRACTIE+” / 4 februari 2013

Volgende bijeenkomst:                    maandag, 4 maart 2013

Bouw van de gymzaal voor de Hartenlustschool

Het “Landje van Van Riessen” is destijds (2008) aangekocht met de bedoeling om op die plaats een gymzaal te bouwen voor de Hartenlustschool. Daarna is het moment waarop de definitieve beslissing moest worden genomen welhaast systematisch door het college voor zich uit geschoven. De fractie heeft fel geprotesteerd toen de wethouder een jaar geleden meedeelde besloten te hebben de bouwmogelijkheid op die plek af te blazen. Reden: niet haalbaar vanwege protesten en een daaruit voortvloeiende bezwaarprocedure van de omwonenden. De fractie stelt zich op het standpunt dat goed bewegingsonderwijs vereist dat een school kan beschikken over een goede accommodatie daarvoor bij de school zelf. De diverse andere varianten die het college heeft bekeken zullen worden afgewezen.  In de “verlengde” raad van deze maand volgt de definitieve besluitvorming. (Deze heeft inmiddels plaatsgevonden met als resultaat dat de keuze is gevallen op het Landje van Van Riessen. Alleen de VVD was tegen; het door de VVD ingediende amendement haalde het echter niet.)

Voortgang centrale huisvesting gemeente

Deze maand wordt in commissie en raad door het college de volgende stap voorgesteld: de fase van bestek en aanbesteding. De fractie heeft zich vanaf het begin op het standpunt gesteld dat de keuze voor renovatie van het gebouw van gemeentewerken op de Brouwerskolk en het gemeentehuis in Overveen  de voorkeur heeft boven de weg die de raadsmeerderheid van VVD, D66, CDA (in meerderheid) en GroenLinks heeft ingeslagen. Overwegingen daarbij zijn de onzekere bestuurlijke toekomst, de aankomende (forse) uitbreiding van taken die nu nog voor rekening van het rijk komen (verschuiving AWBZ naar WMO) en een )extra) bezuinigingstaakstelling die er nog aan zit te komen. De financiële gevolgen daarvan maken de plannen die nu voorliggen naar de mening van de fractie onverantwoord. Bovendien is het nog maar de vraag of het nu voorgestane bedrag (ruim 11 miljoen) voldoende is, gezien diverse risico’s van zowel bouwtechnische als financiële aard. De fractie zal in ieder geval een motie indienen die beoogt de risico’s te beperken, om op die wijze ondanks de voortdenderende locomotief zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dit laatste is voor de aanwezigen aanleiding tot het maken van opmerkingen over de mogelijke politieke situatie na maart 2014.

Ontwerpbestemmingsplan “Oude Kern” Bennebroek

Dit komt aan de orde in commissie en raad van februari. Aan de hand van de plankaart wordt uitgelegd waar de problemen zich bevinden. Allereerst de bebouwing van de parkeerplaats tussen Kerklaan en Wilhelminalaan. Er is nu al een aanzienlijke parkeerdruk, maar die zal fiks toenemen wanneer er parkeerplaatsen worden onttrokken door de bouw én tegelijkertijd de uitbreiding van de daar gelegen begraafplaats. Complicatie: de grond is in eigendom van de parochie. Deze heeft de opbrengst van de grondverkoop nodig voor onderhoud van de kerk en de uitbreiding van de begraafplaats die te krap dreigt te worden. Extra zuur is bovendien dat hun grond al jarenlang in feite wordt gebruikt als openbare parkeerplaats voor de omwonenden. Tweede probleempunt: de verdere bebouwing vóór het nieuwe Meerleven (zorginstelling). De bestemming van het terrein is “maatschappelijk”. Volgens die aanduiding kan er alleen bebouwing worden gerealiseerd ten behoeve van zorg. Wanneer die bebouwing wordt gerealiseerd ontneemt die voor de bewoners van de geriatrische afdeling echter het uitzicht. Ook de aanleg van een tuin is dan niet mogelijk. Complicatie: grond en gebouw zijn  in eigendom van Woonzorg Nederland, die eerder verworven rechten tot bebouwing claimt. De fractie heeft op dit moment nog geen eindoordeel over beide gebieden.  Er ontstaat een discussie onder de aanwezigen volgens welke criteria een plan moet worden beoordeeld: strikt planologische, maatschappelijke of/en juridische.

Wat verder ter tafel komt

Door de aanwezigen wordt vooruitgeblikt op de verkiezingen voor de gemeenteraad, in maart 2014.

Henk Schell

Henk Schell

Henk Schell

Graag ga ik voor een derde periode, deze keer als lijsttrekker. Want het raadswerk blijft voor mij boeiend, uitdagend en leerzaam. Onze slogan: “Bloemendaal is voor iedereen!”, is mij uit het hart gegrepen. Daarvoor zet ik me in. Werkervaring Na een korte loopbaan als gemeenteambtenaar heb ik de opleiding gevolgd tot psychiatrisch verpleegkundige. Als zodanig

Meer over Henk Schell