VERKIEZINGSDEBATTEN

VERKIEZINGSDEBATTEN

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert de gemeente in elke dorpskern een debatavond. Elke avond begint om 19.30 uur met een “markt” waar inwoners elkaar en fractieleden van politieke partijen kunnen ontmoeten. Om 20.30 uur beginnen de onderlinge debatten, waarbij ook de aanwezigen de mogelijkheid krijgen tot inbreng. Wij zien uit naar uw komst.

9 maart Bennebroekt Trefpunt
12 maartVogelenzangDorpshuis
14 maartBloemendaalBibliotheek
16 maartAerdenhoutMontessori College
19 maartOverveenGemeentehuis

Kunnen wij in de gemeente Bloemendaal (blijven) wonen?

Thema avond van de PvdA Bloemendaal in café Sligting aan de Zijlweg 18 in Overveen op woensdag 7 maart 2018, aanvang: 20.00 uur. 

Thema

Reeds vele jaren is betaalbaar wonen voor de PvdA Bloemendaal een speerpunt. Raadsleden en wethouders van de PvdA hebben in het verleden gezorgd dat  jongeren, gezinnen en ouderen in de gemeente Bloemendaal een huurwoning kregen. De meeste huurwoningen worden nu beheerd door de woningbouwcorporaties. De PvdA Bloemendaal heeft een groot vertrouwen in het woonbeleid van de corporaties: huurders moeten zich thuis voelen in de gemeente Bloemendaal. Dat geldt ook voor Bloemendaalse inwoners die in het bezit zijn van een eigen huis. De PvdA staat in de gemeente Bloemendaal voor goed wonen voor iedereen. 

Maar dat is niet voldoende. Het aantal jongeren dat vanuit het ouderlijke huis graag in Bloemendaal wil blijven wonen is sterk gegroeid. Daar moet voor gebouwd worden, bijvoorbeeld kleine en goedkope appartementen. Voor ouderen, zeg vanaf de leeftijd van 75 jaar en ouder, is het belangrijk dat zij onbekommerd de oude dag beleven. Al dan niet in een zorgcentrum en/of gesteund door een goede zorg thuis. Dat moet betaalbaar zijn. Daar wil de PvdA de garantie van de gemeente Bloemendaal voor krijgen. 

Iedereen die met ons mee wil denken over het woon- en zorgbeleid van de gemeente Bloemendaal is van harte welkom in café Sligting!  De bijeenkomst wordt geleid door de lijstrekker van de PvdA, Henk Schell.  Na een inleiding van kandidaat raadslid Aty de Groot zijn wij benieuwd naar uw mening.

een raadslid onwaardig…

Met verbazing hebben wij, fractievoorzitters in de gemeenteraad van Bloemendaal,  kennis genomen van de ingezonden brief van mevrouw Roos, raadslid voor Hart voor Bloemendaal, in het Haarlems Dagblad van 13 februari. Naar aanleiding van het interview met burgemeester Elbert Roest eerder in de krant gaat ons collega-raadslid uitgebreid in op de situatie waarin zij zich zelf bevindt. Vooralsnog is zij namelijk veroordeeld vanwege schending van de geheimhoudingsplicht in 2014. 

In haar brief lijkt het er op dat de burgemeester haar tegenpartij is, en niet het openbaar ministerie. Hier past een korte toelichting. De strafzaak gaat namelijk over het eigen handelen van mevrouw Roos. Het college van burgemeester en wethouders besloot tot het opleggen van geheimhouding op bepaalde, aan haar toegezonden stukken. Zij wordt er van verdacht deze geheimhouding korte tijd later te hebben geschonden. De rechtbank Haarlem heeft haar daarvoor veroordeeld. Binnenkort dient het door haar ingesteld hoger beroep.

Wij kunnen haar brief niet anders zien dan als een poging om een eventuele definitieve veroordeling in de schoenen te schuiven van de nieuwe burgemeester van Bloemendaal. Dit door te stellen dat zij bepaalde, naar zij meent ontlastende stukken, niet van de burgemeester krijgt. Het feit daargelaten dat niet de burgemeester maar het college hier over gaat, zou mevrouw Roos als juriste moeten weten dat zij in het strafrecht andere wegen moet bewandelen om voor haar zaak van belang zijnde stukken te verkrijgen. In ieder geval zou haar advocaat dat moeten weten.

Wij menen dat het op deze manier ten onrechte “aanvallen” van een burgemeester een raadslid onwaardig is, bovendien ook ongepast én beschadigend voor het openbaar bestuur waarvan ook mevrouw Roos deel uit maakt. 

Henk Schell (fractievoorzitter PvdA)
Martine Wierda (fractievoorzitter GroenLinks)
Leonard Heukels (fractievoorzitter Liberaal Bloemendaal)
Martijn Bolkestein (fractievoorzitter VVD)
André Burger (fractievoorzitter CDA)
Conny van Stralen (fractievoorzitter D66)

Uitnodiging fractieoverleg op maandag 19 februari

UITNODIGING FRACTIEOVERLEG OP MAANDAG 19 FEBRUARI

 

Op maandag 19 februari hebben wij weer ons maandelijks fractieoverleg, waarvoor wij u van harte uitnodigen, niet alleen om aanwezig te zijn, maar vooral ook om mee te praten. We beginnen om 20.00 uur in onze vaste vergaderruimte “Bloemenheuvel” in het gemeentehuis.

De agenda’s van de commissies zijn behoorlijk vol. In Grondgebied staat – eindelijk dan toch – het Ontwerp Stedenbouwkundig plan “Reinwaterpark” in Overveen op de agenda. Het is de bedoeling om de in de leegstaande gebouwen woningbouw te realiseren. Iedereen is het daar wel over eens, maar de discussie over de ruimtelijke vormgeving wordt volop gevoerd. Het is nog maar de eerste stap in het plan naar een definitief bestemmingsplan, maar het begin is er tenminste.

In de commissie Samenleving wordt de Woonvisie besproken. Dat is onder meer een document waarop de afspraken met de Woningcorporaties worden gebaseerd. Daarnaast staat de Sportnota op de agenda van deze commissie. In Bloemendaal is er vaak een spanning tussen sport en omgeving. Beide zijn belangrijk, maar onderlinge afspraken zijn nodig.

In de commissie Bestuur en Middelen tot slot pik ik een agendapunt er uit, namelijk het rapport wat de Rekenkamercommissie heeft samengesteld over het communicatiebeleid van de gemeente. We buigen ons vooral over de belangrijke aanbevelingen die de commissie ons doet.

Op de site gemeenteraad.bloemendaal.nl  kunt u alle stukken gemakkelijk vinden onder de knop “vergaderingen”.

U bent van harte welkom!

Henk Schell, fractievoorzitter

Ouderenbeleid

Het ontbreekt in Bloemendaal aan ouderenbeleid

In de gemeenteraad is onlangs het bestemmingsplan Wildhoef vastgesteld. Dit is een groot seniorencomplex aan de Donkerelaan in Bloemendaal, wat hoog nodig moet worden aangepast aan de veranderende zorgvragen van ouderen. Naast appartementen met de mogelijkheid tot lichte zorgverlening wordt het ook geschikt gemaakt voor ouderen die volledig afhankelijk zijn geworden van zorg, en zijn aangewezen op wat we “verpleeghuiszorg” noemen.

Nou is daar niks mis mee, tot je de huurprijs hoort van een appartement. De Stichting Pro Senectute stelt de laagste huurprijs vast op 1000 euro.  Bij dat bedrag zijn de servicekosten dan nog niet meegerekend. In de afgelopen raad heb ik namens de PvdA onze grote zorgen geuit over de woonsituatie van ouderen die een dergelijke huur niet kunnen opbrengen. Het aantal ouderen in Bloemendaal neemt flink toe. Degenen die op dit moment nog in een sociale huurwoning wonen of in een eigen woning met een beperkte verkoopopbrengst kunnen het huren van een appartement in een voorziening als Wildhoef gewoon niet opbrengen.  Een andere voorziening, Oldenhove in Overveen, staat leeg. De eigenaar, Stichting Sint Jacob maakt geen enkele haast met de ontwikkeling. De gemeente op zijn beurt doet niets anders dan lijdzaam afwachten.

In het begin van het opspelen van gezondheidsklachten kan de WMO nog wel wat soelaas bieden, maar de problemen zullen toch zodanig toenemen in de loop der tijd dat zelfstandig wonen niet meer verantwoord is. Ondanks de problemen zelfstandig blijven wonen zet bovendien de sociale huursector, of de sector “betaalbaar”, behoorlijk op slot. Jongeren kunnen geen woning meer bemachtigen met een voor hen acceptabele huurprijs. De woningcorporaties erkennen dit, maar kunnen het niet alleen oplossen. De gemeente zal toch een veel actiever beleid moeten voeren voor deze steeds grotere groep ouderen.

In maart, wanneer de Woonvisie wordt vastgesteld, zal de PvdA met een voorstel komen om dit probleem aan te pakken.

Henk Schell, fractievoorzitter

Penningmeester Arnout Weeda stopt

Bij Arnout Weeda thuis  hebben Harold en ik vanmiddag voor de allerlaatste keer de boeken nagekeken en daarna de laatste penningmeester van de PvdA, afd. Bloemendaal, Arnout Weeda, hartelijk bedankt voor zijn grote inspanningen de laatste jaren.

Herman van de Kerke

Het campagneteam gaat van start!

Op de ledenvergadering van 18 maart is het campagneteam samengesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Voorzitter is Attiya Gamri. Het team bestaat verder uit Aty de Groot, Harold Koster en Piet van der Ham. Met hem profiteren we tevens van zijn jarenlange ervaring op dit terrein.  De vergaderingen worden ook bijgewoond door Evert Holterman, eerder de voorzitter van de afdeling en –  na de regionale fusie – lid van het bestuur. Het campagneteam komt begin januari voor het eerst bij elkaar. Het zal hard werken worden, want de activiteiten beginnen al in februari, met de grote nadruk natuurlijk op maart. U gaat daar vast van alles van merken!

Uitnodiging fractieoverleg op maandag, 15 januari

Beste partijgenoten,

Met genoegen nodig ik jullie uit aanwezig te zijn bij het fractieoverleg op 15 januari, 20.00 uur, ter voorbereiding van de vergaderingen van de commissies Grondgebied en Bestuur & Middelen. De commissie Samenleving komt deze maand niet bijeen.

De commissie Grondgebied buigt zich over het bestemmingsplan Donkerelaan, in verband met de voorgenomen ontwikkeling van het seniorencomplex Wildhoef. De bedoeling is om dit complex ook geschikt te maken voor ouderen die zware 24-uurs zorg nodig hebben. Eveneens wordt een beslissing genomen over het bestemmingsplan Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18, beter bekend als de voomalige Martin Schildergarage. Een belangrijk punt is verder dat aan de raad gevraagd wordt een zogenaamde Verklaring van Geen Bedenkingen af te geven om de bouw van een woonhuis op Elswouthoek mogelijk te maken. Dit is een heikel punt, eerder was daar namelijk geen raadsmeerderheid voor.

De week daarna, 25 januari, is er een afzonderlijke bijeenkomst waarop  de commissie Grondgebied overlegt over de reactie op de MER (milieu effect rapportage) over de Duinpolderweg, specifiek over het voorkeurstracé zoals beslist door Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland.

De commissie Bestuur & Middelen bespreekt o.a. een voorstel om de aanschaf van een reddingsboot voor de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade aan te schaffen.

U bent van harte welkom in het gemeentehuis in Overveen. We vergaderen in de vergaderruimte Bloemenheuvel.

Henk Schell, fractievoorzitter

BLOEMENDAAL IS VOOR IEDEREEN!

BLOEMENDAAL IS VOOR IEDEREEN!

Speerpunten PvdA Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Voordat u verder leest…

De PvdA is in de gemeente Bloemendaal bekend als de partij die zich richt op  het welzijn van de totale bevolking. Door de landelijke ontwikkeling van de PvdA heeft de fractie in de huidige gemeenteraad nu slechts één zetel.  De fractie volgt het college kritisch en trekt zo nodig fel van leer, maar is ook bereid om samen te werken. Centraal blijft namelijk staan dat de gemeente bestuurd moet worden. Op dat punt verschilt de PvdA fractie van andere oppositiepartijen, die meer de nadruk leggen op de politieke strijd en de discussie dan op een optimaal resultaat voor Bloemendaal. De PvdA is hard nodig voor de balans in de Bloemendaalse politiek!

Ook heeft de PvdA oog voor de nieuwe verhoudingen van het gemeentebestuur en de bevolking. De tijd is voorbij dat alles van bovenaf geregeld kan worden. Zo is mede op ons initiatief het project “Vitaal Vogelenzang” van de grond getild. Inwoners hebben daar in grote getale hun schouders onder gezet. Ook is het college op ons aandringen op zoek gegaan naar nieuwe locaties voor sociale woningbouw. Dat onderwerp vinden wij van eminent belang. Lang niet iedereen kan zich in Bloemendaal een eigen huis permitteren. Maatschappelijke voorzieningen als de muziekschool, de bibliotheek, kinderopvang, dorphuis, het welzijn van ouderen e.d. krijgen van ons veel aandacht. Het zijn instellingen die voor iedereen beschikbaar moeten zijn.  Ook hebben wij ons hard gemaakt voor de opvang van statushouders in Dennenheuvel, die dankzij de ruimhartige vrijwillige inzet van onze inwoners tot een succes is geworden.

Dit is slechts een greep uit (veel) meer. De PvdA stelt zich in de raad steeds strijdlustig op, maar zullen dat altijd doen met respect voor de andere partijen, het college en de ambtenaren. Dat is volgens ons het wezen van de locale democratie. In de afgelopen vier jaar is het vaak mis gegaan. Dat mag in de komende periode niet meer gebeuren!

Een gemeente met inwoners die meedoen

Veel bewoners van onze gemeente zetten zich graag in voor de lokale samenleving. Bij belangrijke keuzes moeten de inwoners dan ook in een vroeg stadium worden betrokken. Dat kan door bijvoorbeeld hoorzittingen te houden waarin iedereen die dat wil zijn inbreng kan hebben en zich kan aanmelden om een actieve rol te spelen in het vervolg. We willen overleg waar het kan op locatie doen: dus in de kantine van een voetbalclub praten over sportvelden en in een ouderencentrum over dagbesteding. Daarnaast zien wij een belangrijke taak weggelegd voor de huisartsen en andere deskundigen in de zorg, vooral ten behoeve van de jeugd. Wat dit betreft moet de gemeente financieel stimuleren dat daarvoor deskundigheid aanwezig is in de praktijk zoals het is vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het liefst georganiseerd op dorpskernniveau. De PvdA wil dat de gemeente meer samenwerkt met wat wordt genoemd het maatschappelijk middenveld, op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, buurtverenigingen en zo voort. Daarin schuilt namelijk de “maatschappelijke motor”.

Onderwijs: het beste voor de toekomst

Basisonderwijs hoort thuis in de eigen buurt, leerlingenaantallen mogen niet de enige norm zijn voor het in stand houden van een school. De gemeente moet zorgen dat schoolgebouwen voldoen aan de eisen van de tijd en dat de verkeersveiligheid rond de scholen gewaarborgd is. Vakonderwijs in gymnastiek en muziek is belangrijk in de persoonlijke vorming van de leerlingen, net zoals aandacht voor cultuur. Die cultuur is niet alleen te vinden in de musea, maar ook in de eigen omgeving. De gemeente moet voor deze onderwerpen een fonds, vormen om daaruit extra activiteiten te betalen.

Wonen voor iedereen

De PvdA wil meer betaalbare woningen, zowel voor huurders als voor (startende) kopers. Ook  jongeren en ouderen moeten in onze gemeente kunnen (blijven) wonen. Bloemendaal heeft wat dit betreft een achterstand in te lopen, die actief moet worden aangepakt in samenwerking met de corporaties. Die samenwerking moet beter, in het besef dat gezamenlijk optrekken leidt tot betere resultaten op het gebied van de volkshuisvesting. Dat kan een dure plicht betekenen voor de gemeente. Maar dat is geen reden om deze plicht te verzaken. Door financiële injecties van de gemeente kunnen lastige bouwprojecten toch tot stand komen.

Dorpen vitaal

De PvdA wil voor elk dorp een budget voor lokale maatregelen waarover bewoners zelf beslissen. Er moet ruimte zijn voor initiatieven, want daarin schuilt de kracht van een gemeenschap. Wat wij willen is een “open overheid”. De gemeente heeft daarin een ondersteunende rol en blijft verantwoordelijk voor een aantrekkelijke, veilige en goed onderhouden openbare ruimte. En vanzelfsprekend moet het project “Vitaal Vogelenzang” worden doorgezet. Met het oog op de toekomst is versterking van dorpskernen van essentieel belang.

Werk geeft plezier in het leven, zelfrespect en zelfstandigheid

De gemeente moet zich actief inzetten voor mensen die (tijdelijk) moeilijk aan een baan komen, en daarvoor actiever deelnemen aan netwerken van ondernemers. Ook moet er aandacht zijn voor startende ondernemers, zowel jong als oud. Waar nodig faciliteert de gemeente dit door (tijdelijk) leegstaande gebouwen voor dit doel beschikbaar te stellen.

Natuur, landschap en milieu

Ook Bloemendaal moet zijn best doen om in 2050 een duurzame economie te bereiken. De PvdA is voorstander van  oplaadpunten voor elektrische auto’s, scooters en fietsen. Bij bouwprojecten moet klimaatneutraliteit het uitgangspunt zijn, dit moet actief met de bouwer worden overlegd en in de vorm van subsidie mede mogelijk worden gemaakt. Het landschap om de dorpskernen is niet alleen iets om trots maar ook om zuinig op te zijn. De PvdA is niet tegen bebouwing in het landelijk gebied, maar die moet met zorg en respect voor de omgeving worden ingepast. Splitsing van villa’s moet mogelijk zijn, ook op landgoederen.  Mede daardoor kunnen deze in stand worden gehouden.  Bovendien voorziet dit in de veranderende én toenemende woonbehoefte van senioren. Bloemendaal aan Zee maakt deel uit van een veel groter deel van onze kust. Daarom moet het strandbeleid veel beter worden afgestemd met andere kustgemeenten, om te beginnen met Zandvoort.

Mobiliteit in en om Bloemendaal

De doorgaande wegen in onze uitgestrekte gemeente worden intensief gebruikt voor alle vormen van verkeer.  Dat zal altijd wel zo blijven en vrijwel zeker in de toekomst nog toenemen. Dat is vooral een probleem voor de omwonenden, die verkeersdruk dagelijks aan den lijve ondervinden. Het is daarom een recht van de omwonenden om in een heel vroeg stadium betrokken te worden bij een reconstructie van een weg of een verkeerspunt.

Goed bestuur vraagt een goede ambtelijke organisatie

Een terugtredende rijksoverheid legt een zwaardere druk op de ambtelijke gemeentelijke organisatie. Deze zal continue moeten investeren in kwaliteit en in sommige gevallen ook kwantiteit om aan de eisen te kunnen voldoen. In de afgelopen periode zijn de decentralisaties in het sociale domein afgerond, voor de nabije toekomst krijgen we te maken met de Omgevingswet. Dat is een nieuwe allesomvattende wet over bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. Dit vergt een geheel andere benadering van vergunningenbeleid in de openbare ruimte dan nu nog het geval is. Voor de PvdA is goed bestuur en een daarop toegeruste  ambtelijke organisatie een punt van aanhoudende zorg. Op tal van terreinen wordt samengewerkt in de regio, hetgeen zeker nog meer zal gebeuren als wij iets niet alleen kunnen.  Een punt van aanhoudende zorg is echter ook de democratische controle door de gemeenteraad van de bestuurlijke en ambtelijke processen. Wanneer een ambtelijke fusie binnen de regio die controle herstelt, staat de PvdA daar voor open. Goede afspraken in de regio zijn nodig, met name met centrumgemeente Haarlem.

De achterban van de PvdA Bloemendaal

Voor de verkiezingen van de gemeenteraad heeft het bestuur van de PvdA Bloemendaal een groot aantal leden bereid gevonden om de toekomstige fractie te ondersteunen.  Dat geeft aan dat de leden niet alleen van mening zijn dat de PvdA in Bloemendaal een politieke rol moet blijven spelen zoals dat in het verleden steeds is gebeurd. Uit de samenstelling van de kandidatenlijst blijkt vooral dat ieder van hen nauw bij het Bloemendaalse leven betrokken is door wonen, werk en het vervullen van tal van maatschappelijke functies. En van daaruit bijdraagt aan het welzijn van de Bloemendaalse samenleving.